Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΠΕΣΚΕΣΙ (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΦΩΝΗ)

Σε κρατική υπηρεσία στην Πάφο κατα­γράφονται σοβαρότατα κρούσματα παρα­τυπιών σε ότι αφορά τις άδειες υπαλλήλων οι πλείστες εκ των οποίων είναι άγραφες και προκύπτουν ύστερα από διάφορες συναλλα­γές με τη διεύθυνση.
Όπως κατήγγειλαν στη «Φωνή» εργαζό­μενοι στην εν λόγω υπηρεσία, η κατάσταση βρίσκεται εκτός ελέγχου και οι υπεύθυνοι με τη συμπεριφορά τους θέτουν σε αμφισβήτη­ση τις διαδικασίες χρηστής διοίκησης.
Όπως αναφέρουν πάντα οι ίδιες πληρο­φορίες, τα ανταλλάγματα για την παραχώρη­σης άγραφης άδειας είναι πλούσιο θήραμα από τις κυνηγετικές εξορμήσεις, καθώς και γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα προς τους προϊσταμένους.
Το θέμα βγήκε στην επιφάνεια ύστερα από παρεξηγήσεις που δημιουργήθηκαν με­ταξύ των ευνοούμενων και εκτοξεύτηκαν και απειλές για επίσημες καταγγελίες. Οι πε­ρισσότερες άγραφες άδειες παραχωρούνται κατά τις κυνηγετικές περιόδους με την προ­ϋπόθεση ότι θα φιλοδωρήσουν τους «ευερ­γέτες» τους με λαγούς, τζιήκλες, πέρδικες και κασόνια με φρούτα, λαχανικά, αλλαντικά κ.α.
Στην υπηρεσία αυτή εργάζονται αρκετοί τακτικοί και έκτακτοι υπάλληλοι και υπάρχουν περιπτώσεις που λόγω της μαζικής απουσίας ατόμων προκαλούνται σοβαρά λειτουργικά προβλήματα.

Παρά το γεγονός ότι το θέμα άρχισε να συζητείται εντός και εκτός της υπηρεσίας, εντούτοις οι υπεύθυνοι δεν φαίνονται διατε­θειμένοι να προβληματιστούν ούτε και να κά­νουν δεύτερες σκέψεις και συνεχίζουν την τα­κτική του πάρε – δώσε με όλες τις αρνητικές συνέπειες για την ίδια την υπηρεσία και τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου