Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΚΟΥΚΟΣ ΑΗΔΟΝΙ... (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΦΩΝΗ)

Ο εργολάβος του υπό κατασκευή και ανασταλθέντος έργου του νέου δημοτι­κού μεγάρου Πάφου και οι υπεργολάβοι μηχανολόγοι κατέθεσαν ήδη στο δικα­στήριο τις απαιτήσεις τους για τις εργα­σίες που εκτελέστηκαν μέχρι σήμερα στο εργοτάξιο.

Οι απαιτήσεις που αναφέρονται σε εκτελεσθείσες εργασίες, τόκους, και αποζημιώσεις προσεγγίζουν τα δύο εκα­τομμύρια 200 χιλιάδες ευρώ και δεν είναι καθόλου απίθανο με όλα όσα έγιναν μέ­χρι σήμερα από το δημοτικό μέγαρο για το όλο θέμα να κερδίσουν ποσά πολύ πλησίον στις απαιτήσεις τους, οι οποίες εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της υπογραφής των συμβολαίων, αλλά και της φόρμουλας που χρησιμοποιεί ο γενι­κός ελεγκτής της δημοκρατίας σε τέτοιες περιπτώσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα έχει δαπανηθεί ποσόν της τάξης των 3 εκατομμυρίων από τον δήμο, (αρχιτεκτο­νικοί διαγωνισμοί, μελέτες, εκτελεσθείσα εργασία, υλικά επί τόπου, αυξήσεις, σω­στικές εργασίες και περιφράξεις)
Σημειώνεται ότι το ολικό ποσό του συμβολαίου για την αποπεράτωση του έργου, ήταν της τάξης των 9 εκατομμυ­ρίων ευρώ.

Με τις άστοχες και καθόλου μελετη­μένες ενέργειες, αποφάσεις και δράσεις του δήμου Πάφου, οι πολίτες ενδεχομέ­νως να πληρώσουν τελικά ένα ποσόν που θα προσεγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ για ένα γιαπί και μια λίμνη που κα­τασκευάστηκε μέχρι αυτή τη στιγμή.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου